tiistai 17. joulukuuta 2013

Ennen muuta reklaami-mainos


Reklaami-osastomme ylösrakensi esittely-eläväisen Kuwan saadaksemme mainos-aikaa  Eläwä-kuva teattereihimme:
keskiviikko 9. lokakuuta 2013

Eläwiä kuvia!

Tiedoksenne arwoisat lukijamme! Sampo-International-laite on Wiimeisiä säätamis-tapahtumia waille ylösrakennettu! Wirallinen Julkituonti ja Esittely tapahtuu tulewaisina wiikko-kuukausina Eläwin Kuwin! Kynä-niekkamme hieroitsee juuri äly-nystyröitänsä matkaansaattaakseen soweliaan käsi-kirjoituksen tosi-kertomukseen Sampo-International-laitteen menneisyydestä ja nyky-hetkestä. Tämän käsi-kirjoitukseen nojaten suorittaa Taika-lyhty asiain tuntijamme Eläwäin Kuwain kuwaukset ja kokoon panemisen muiden asiain tuntijain ohessa ollen.

Hetki wielä, malttakaa: Eläwiin Kuwiin!

sunnuntai 8. syyskuuta 2013

Wiimeistely-tuotosten taikapiiriin

Lähenee lähenemistään tuo hetki jolloin saamme olla kykenewäiset siirtämään tuo Sampo-International laite omaan paikkasijaansa. Sitä ennen joitain yksityiskohtaisia wiimeistely waiheita. 
 


sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Ahkeruus on ilomme

Otsikko mottonansa ovat insinjöörimme ahkeroineet, ja Sampo-International laitteemme on lähestulkoon ylös-rakennettu. Joitakin wiimeistely laitteita sekä siewistys-tekoja ja olemme kykenewäisiä siirtämään Sampo-International-neuwon omaan sijoituspaikka-tilaansa.

 
 
 
 
 

 
 

lauantai 10. elokuuta 2013

Laiteasennuksein tulemia

Erikois-laite asennuksein jatkuessa lähes yötä ja päivää emme ole olleet mahdollisuudessa ottaa enempää fotograafeja kuin alla olewaisen eksemplaarin. Muutoin on Sampo-International erikois-laitteemmee ylösrakennus edistynyt warmaa parempaa wauhtia, joten kuluwan syksyn aikana pääsemme siirtämään laitteemme sijoitus-paikka asemaansa, josta tämä tulee toimittamaan wirkaansa ihmis-asumuksen sähkö ja lämmöntuoja-lähteenä.

tiistai 23. heinäkuuta 2013

Erikois-laite asennusten kiihkeässä tuoksinassa

Tänään owat asiain-tuntijamme olleet kykenewiä luomaan ympäristöönsä wirkeän taika-piirin, sikäli rottinki-rinnoin ja terwein mielin owat he olleet tehtäwäinsä hoidossa Sampo-International laitteen erikois-tehtäwä neuwoin ylös-kohotuksessa. Onkin syntynyt loistawaa jälkeä tarkkaus-akkunan takaiseen kone-huone tilaan. Ohessa olewissa Kuwissa nähtävillä muiden muassa elektrisiteetti-silmä, walvoen kaikkia Sampo-International laitteen käsillä olewaisia toiminta-suoritteita.


 

tiistai 16. heinäkuuta 2013

Klasi-mestari ilman sillittä

Tänään pääsi vihdoin-wiimein Klasi-mestari urhomme työn tuiskeeseen ja loihe walmihiksi klasi-akkunan tarkoituksenaan toimia tarkkaus-akkunana Sampo-International-neuwon sisus-kaluihin. Tämä lyijy-lasi akkunaruutumme on walmistettu lyijy-lasi tekniikalla, jolla klasi-mestaris miehemme myös lukuisien Tuomio- ja muiden kirkkojemme akkuna-ikkunat walmistanut on.


 

tiistai 9. heinäkuuta 2013

Käyttö-pyörästökoneiston ylösrakennus

Kone-woima seppämme oli wihdoin kykenewä pääsemään ylösrakentamaan käyttö-pyörä koneistoa sekä hammastus-rattaistoa Sampo-International-laitteen sisusto-kalustoon. Nämä Hammas-rattaat tulewat toimttamaan tärkeää wirkaa koko Sampo-International laitteen toiminnan huomioon ottaen.

tiistai 2. heinäkuuta 2013

woima--jakajan liuos-wesituuletus

Woima-jakajan wesi-tuuletus ilmiantoi olewansa yliwertaisen  kummallinen suoritus, joten Suur-paine-experttimme koki olewansa jakawa kaiken osaamista wastaavansa taitonsa, jotta saadaxeen jännite-kytkentämme jäähdytyksen toimiwalle taso-asemalle. Mutta kuten koko-ajan me muut tietäjä-kykenimme, että tämä Experttimme sen suorittaa, häneen koko-ajan luottamiswalmiina ollen, tiesimme, että tämä ei epä-onnistu, ja niin käwikin: Tämä Paine-Teho-Woima Welho-Päällikkömme, sai wastoin välillä waivanneita epäilys-siemeniäkin suoritettua Woima-jakaja wesi-tuuletus laitteistoputkiston toiminta warmaan ylöspano-oikeuteen!

perjantai 28. kesäkuuta 2013

Paine-teon ylösrakennusta

Liuos-paine nikkarimme otti tänään varteen oman asijain-hoitajuutensa ja loihe muutamaisen suur- sekä pienpaine-venttiilin ynnä Cupari-putkiston Sampo-International-laitteemme ylöspanon mukaantempaamiseksi.

keskiviikko 26. kesäkuuta 2013

Hieman wain Wesi-tuuletusta

Herätimme epäilyksen siitä, lieneekö Woima-jakaja liewää suuremmassa vaarassa kuumentua rikkumistilanteeseen suur-wirran kiirehtäessä tuon Sähkö-piiriin. Näinpä suur-paine asiainhoitajamme loitsi Woima-jakajaan Wesi-tuuletuksen Cupari-putkin. Tällöin Woima-jakaja saattaa vastaanottaa yliwertaisenkin Sähkö-paineen waikkapa Joulu-aattona kun kinkkua paistetaan sekä Sähkö-saunaa lämmitetään ja Sähkön tarwe sekä siten myös sen tuotto on woimaperäisimmillään. Kuwassa jäähdytys-laite on wielä keskentekoinen paine-asiainhoitajamme kiirehtäessä kyntämään kyistä peltoa.

maanantai 24. kesäkuuta 2013

Kupari-wiimeistelyä sekä ensimmäiset suur-paine laitteet

Kupari-seppämme oli alkukesän hirveä hiihtämässä, joten hän nyt wasta oli kykenewä ehtimään wiimeistelemään Cupari-asennukset. Hän weistikin tarkkaus-akkunan kehykset kupari-puittein. Lähes-tulkoon samaan aikaan pääsi myös paine-astian ja -putkein tietäjä-Mestarimme suur-paine asennukseen, joten ensimmäiset paine-wenttiilit sekä tarkkausmittari-neuwojen paine-asennukset pääsiwät parhaaseen wauhtiinsa.sunnuntai 23. kesäkuuta 2013

Woima-jakaja sekä Sähkö-piirin ylösrakennusta

Työläistemme saapuessa mittumaarilta jatkuwat erikois-kapine asennukset. Elektrisiteetti asiainhoitajamme kytki wielä liittoon muiden muassa enemmänkin Sähkö-kytkimiä. Niiden piiriin yhdistettiin edelleen neuwo-taulut, jotta jopa lähes imettäwäis-ikäinenkin piltti pystyy Sampo-International-laitteen tärkeimpiin Säätö-asioihin. Kuwassa on silmin-nähtäwänä myös Woima jakaja sekä suur- että pien-jännite sähkön wälillä. Tällä Woima-jakajalla käyttäjä pystyy walitsemaan joko Suur- tai pien-Sähkön sen päiwäisen kulutus-tarpeen huomioon ottaen.

tiistai 18. kesäkuuta 2013

Sähkö-werkoston taika-piiriin

Elektrisiteetti-asiainhoitajamme oli tänään kaskea polttamassa, mutta meidän täytyi siitä huolimatta kytkeä walaisin-laitteemme Sähkön piiriin, joten pyysimme naapurin pikku-Willeä ylöspanemaan kytkennät. Pikku-Wille lisäsi laitteeseen vielä kuristin-laatikon, jotta olemme kykeneviä suorittamaan Walaisimien himmentämistä, jos tarwe tulee romanttis-säwytteisen tunnelman matkaansaattamiseksi.

sunnuntai 16. kesäkuuta 2013

Walaisin-laitteet ylösajetuksi

Aiwan äskettäin elektrisiteetti sekä walaisinlaite-tietäjämme asensi aiemmin walmistetun walaisin-laitteen oikeaan paikka-asemaansa Sampo-Internationalin Kone-tilaan. Huomenpäiwänä vakava aikeemme on yhteen-ajaa kyseessä olewainen Walaisu-neuvo Sampo-laitteen muun Sähkö tuotannon kanssa yhtenewäiseen taika-piiriin.

lauantai 15. kesäkuuta 2013

Polttokammion koe-lämmitys

Ylösajoimme juuri hetki sitten polttokammion koe-lämmityksen, joka käwi aiwan kuin olisimme sen suunnitelleetkin.

tiistai 11. kesäkuuta 2013

Tarkkauslaite sekä elektrisiteettiasennukset jatkuvat

Insinjöörimme eivät olleet tänään tilaisuudessa ehtiä kalakukko-atrialle, olivathan he koko päivän täydessä työn touhussa ylöspannen monen kirjavia elektriseetti sekä tarkkausneuwojen yhteensaattamis-asennuxia.sunnuntai 9. kesäkuuta 2013

Walaistus-laite hiililangalampuin

Tänään elektrisiteetti-asiainhoitajamme alullepani tarkkausakkunan sisä-puoli sijaintiin asennettawan Walaisin-laitteen hiililanka lampuin warustettuna.


torstai 6. kesäkuuta 2013

Mittaus-wälineen asennusta sekä kupari-werhon ylösrakennusta

Tänään insinjöörimme asensiwat mittaus-wälineitä sekä kupari-seppomme werhoitsi ulkowerhoa cuparilewyin. Muutoin: Cupari-lewyt oliwat kovin kiiltäwiä sekä siten silmiin-piztäwäisiä, joten käsittelimme ne owelasti rikkimaksa-liuoksella sopivaisen patinain matkaansaattamizeksi.


perjantai 17. toukokuuta 2013

Tammi-verho ylösrakennettuna

Taitawa puu-seppomme walmisti tammipuu-verhon walmihiksi. Tammi-lauta on käzitelty vaaleata tummemmalla tammi-pedzillä sekä mahongin wärisellä puu-wahalla saadaxemme kauniin punertawaisen puu-pinnan. Samassa kokeilimme paine-astiain asemointia, tämä tulee näkymään tarkkaus-akkunan kautta toiminta-warmuuden tarkkaamiseksi.

tiistai 14. toukokuuta 2013

Tammi-werho

Ulkowerho tammi-puusta ylösrakentuu taitawan puu-seppämme käsissä. Tarkkaawainen lukija huomaa toki tammisten laudoitusten väleissä olewat Messinki-tangot somistustarkoituksissa. Kuwassa myös poltto-kammion ilma wenttiili.

keskiviikko 1. toukokuuta 2013

Luu-ranka

Sampo-laitteen luuranka on ylösrakennettu. Luu-ranga on walmistettu mänty-puusta luuliima - tappi liitokzin. Tämä luuraka takaa tukewan ylözpanon koko Sampo-International-laitteen edesauttamizeksi. Seuraawaksi taitawat puu-ja metalli seppomme ylösrakentawat pinta-osan kuparista ja Tammi-puusta.
 

sunnuntai 24. maaliskuuta 2013

Tarkkaus- ja mittausneuvot sekä alarmi-laitteet

Sampo-International model X:n tarkkaus ja mittaus-neuwot sekä alarmi-laitteet saapuivat fabriikkiin. Seuraawaksi lähi-päiwinä hankittava puu-tawaraa runko-kotelon walmistamiseksi.